Jaarplan 2020

Elk jaar wordt door het CMO een jaarplan opgesteld.  De volledige tekst van het jaarplan is te lezen door op de onderstaande afbeelding te klikken. Onder deze afbeelding staan de 10 speerpunten voor 2020.

                                            

De inhoud van dit CMO jaarplan 2020 kent de volgende 10 speerpunten: 

1. Wal Kwartier Belangrijke toevoegingen of uitbreidingen van thema’s zoals leren, werken, wonen, verzorgen, ontmoeten, verrassen en vermaken zijn meer dan ooit van cruciaal belang voor een toekomstbestendig centrum. Het Wal Kwartier met het concept UIThuis gaat hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Het CMO maakt deel uit van de Kerngroep UIThuis die zich al geruime tijd intensief bezighoudt met de invulling en programmering. Samen met een Kwartiermaker UIThuis zal het CMO, met de andere leden van kerngroep, zich hiervoor ook in 2020 blijven inspannen. 
 
2. Gebiedsprofielen Aan de beleving van het Osse centrum moet blijvend hard gewerkt worden, onder meer door gebiedsprofielen en vergroening. Grootschalige gebiedsprofielen dragen bij aan het behoud van bestaande ondernemers, het aantrekken van nieuwe ondernemers en bieden daarnaast ook een recreatieve ruimte voor het toenemend aantal centrumbewoners. Het CMO presenteerde in dit kader de mogelijke gebiedsontwikkeling Park Eikenboomgaard (2018). Over de een Burgwal Boulevard wordt nu nagedacht. Realisatie van dergelijke ingrepen dragen in grote mate bij aan het vertrouwen van ondernemers en (her)investeerders doordat de lokale overheid hiermee laat zien ook te willen investeren in haar eigen binnenstad. Ook in 2020 zal het CMO met anderen blijven zoeken naar nieuwe gebiedsontwikkelingen, ingrepen in de openbare ruimte en ijveren voor de realisatie hiervan.  
 
3. Acquisitie Voor het aantrekken en behouden van landelijke filiaalbedrijven, noodzakelijk naast een goed en evenwichtig aanbod van lokale ondernemers, dient acquisitie en accountmanagement vanuit het CMO, het liefst samen met het Kernteam Economie van de gemeente Oss, te worden opgepakt en uitgevoerd. De centrummanager blijft zich vanuit het Makelpunt inzetten als contactpersoon voor (potentiële) filiaalbedrijven en makelaars.  
 
4. Mijn Droomwinkel Om vergrijzing onder zelfstandige centrumondernemers op te vangen en te borgen dat nieuwe, jonge, innovatieve multi-channel ondernemers zich blijven vestigen, is het continueren van het initiatief Mijn Droomwinkel van groot belang. Niet eerder is onderzocht en/of gepromoot dat er zich vanuit nieuwe businessplannen voor Mijn Droomwinkel mogelijkheden voordoen voor bedrijfsovernames. Dit zal in 2020 aandacht krijgen. Ook VOLOP Oss, voor tijdelijke opvulling van leegstand met lokale en vernieuwende culturele, maatschappelijke en sociale initiatieven, mag in 2020 rekenen op steun van het CMO.  
 
5. Meldpunt In het kader van een vitale centrumeconomie en de levensvatbaarheid van (nieuwe) zelfstandige centrumondernemers dient de gemeente Oss prioriteit te geven aan het handhaven op ongeoorloofde detailhandelsactiviteiten binnen haar gemeente. Het CMO zal in 2020, samen met andere ondernemersverenigingen, dit op de agenda plaatsen. Het CMO zal pleiten voor de oprichting van een gemeentelijk meldpunt. 
 
6. Ontwikkelfonds Vanuit het Investeringsfonds Stadshart Oss moet de vorming van een Revolverend ontwikkelfonds vastgoed centrum Oss worden gerealiseerd om bestaande en nieuwe vastgoedeigenaren te ondersteunen bij de herontwikkeling van panden in het centrum, zowel in de pit als in de flexibele schil. Het CMO nam hier in 2019 al een klein voorschot op richting de gemeente Oss door middel van een korte notitie en zal dit in 2020 blijven aanmoedigen. 
 
7. Compact centrum Aan de hand van De Koers Stadshart Oss, die in december 2016 door de gemeenteraad van Oss werd vastgesteld, dienen, naast opgave 5. Revitalisering De Wal en omgeving, nu concrete uitvoeringsacties te worden opgesteld voor opgave 1. Compact centrum. Samen nu echt de ‘krimp gaan organiseren’ is de opdracht voor 2020.   
 
8. Politiekoverleg Een in november 2019 ingediende motie om het college op te dragen om met een voorstel te komen om de adviserende rol van het CMO te formaliseren, haalde de eindstreep niet. De opbrengst van de discussie rondom deze motie was wel de toezegging dat jaarlijkse enkele overleggen met het college, de gemeenteraad en het CMO worden georganiseerd om zo beter geïnformeerd te blijven over actuele zaken, vraagstukken en adviezen. Hierdoor wordt de communicatie tussen de politiek en de belangenorganisatie CMO versterkt. Het CMO zal het proces in 2020 bewaken. 
 
9. Vastgoedeigenaren Tot op heden zijn de vastgoedeigenaren in het centrum van Oss niet (goed) georganiseerd en als zodanig als collectief dan ook niet aanspreekbaar. In juli 2019 stelde het CMO de notitie ‘Vereniging vastgoedeigenaren centrum Oss’ op. Daarna is afgesproken om samen met de programmamanager centrum van de gemeente Oss, leden van de DNA groep en met de centrummanager een plan van aanpak uit te werken voor de totstandkoming van dit initiatief in 2020.  
 
10. Aanbod evenementen In 2019 liet het CMO een behoeften- en wensenonderzoek onder de inwoners van de gemeente Oss uitvoeren met betrekking tot evenementen in het centrum. In het kader van een afstudeeropdracht bij Breda University is door de onderzoeker een omvangrijk rapport opgesteld. Hieruit blijkt dat 77% tot en met 87% van de inwoners van de gemeente Oss een positief gevoel heeft over evenementen in het Osse centrum. Maar ook dat er een tekort is aan evenementen voor jeugd (12-17) en ouderen (70+), muziekevenementen ook kleinschaliger kunnen of in combinatie met eten, culturen, markten en thema’s. Verder is het hebben van een veilig gevoel tijdens evenementen van groot belang vinden de respondenten. Het CMO neemt de aanbevelingen in 2020 mee in het bepalen en het organiseren van evenementen en in de advisering naar derden. 

Updates

Osse Roulette Dagen

Vanwege corona dit jaar géén Living Statues Festival op de open zondag van augustus. Daarom heeft het CMO gekozen voor een bijzondere consumentenactie: de Osse Roulette Dagen!  De actie is eenvoudig: centrumbezoekers die op zate...

Meer informatieOsse Roulette Dagen

Rapport Retailagenda - juli 2020

De impact van het coronavirus op retail non-food is groot. Net als het effect op winkelgebieden. In een grootschalige analyse onder consumenten, retailers, vastgoedeigenaren en gemeenten is gevraagd naar hun verwachtingen voor de&...

Meer informatieRapport Retailagenda - juli 2020

Pas op voor criminele investeerders!

Klik op de afbeelding voor de folder!    Wordt jouw bedrijf ook hard geraakt door de coronacrisis? En heb jij een aanbod gekregen voor een lening of een investering? Of wil er iemand tegen betaling of onduidelijke voorwaarden je helpe...

Meer informatiePas op voor criminele investeerders!

Feiten en cijfers Brabantse retail

De provincie zorgt jaarlijks voor actuele informatie om de detailhandelsafspraken op af te kunnen stemmen. Dit magazine geeft de cijfers tot en met 2019. Het betreft dus de ontwikkelingen in de Brabantse retail vóór de coronacrisis, en ...

Meer informatieFeiten en cijfers Brabantse retail

Rapport ondernemersenquête

In mei 2020 heeft de gemeente Oss voor de eerste keer een enquête onder Osse ondernemers gehouden over de gevolgen van de coronacrisis. Afgelopen maand volgde een tweede enquête.  Hieronder staan de beide rapporten.   Klik...

Meer informatieRapport ondernemersenquête

Jaarverslag 2019

Na afloop van elk jaar brengt het CMO een jaarverslag uit. Dit verslag geeft in hoofdlijnen de activiteiten die in het centrum hebben plaatsgevonden, de uitvoering van de werkzaamheden, de lopende projecten en de samenwerkingen weer.  Klik op...

Meer informatieJaarverslag 2019

De winkelier van hier stelt zich voor!

Nu langzaamaan de situatie weer normaliseert in een 1,5 meter samenleving is de volgende fase voor het platform ‘De winkelier van hier’ aangebroken. Om de toekomst van centrumondernemers veilig te stellen, en hiermee voor de inwoners van ...

Meer informatieDe winkelier van hier stelt zich voor!

Agenda

Complete agenda

/panden

https://dewinkeliervanhier.nl/