Reclameheffing

Op 15 december 2016 heeft de gemeenteraad van Oss de (nieuwe) Verordening Reclamebelasting Oss 2017 vastgesteld. U kunt deze lezen door op de onderstaande afbeelding te klikken.
 

Werking:

Sinds april 2010 kennen we in Oss een reclameheffing. Hiervoor heeft in november 2009 een stemming plaatsgevonden onder de centrumondernemers. Met een ruime meerderheid werd het voorstel aangenomen. Hierdoor dragen alle ondernemers in het centrum van Oss mee aan het financieren van activiteiten.

De aanslagen worden jaarlijks opgelegd via de gemeente Oss conform de verordening Reclamebelasting die, onder inhouding van incassokosten, de bedragen overmaakt op de rekening van Centrummanagement Oss (CMO). De aanslagen zijn gebaseerd op de omvang van reclame-uitingen aan de gevel, op de etalageruit of in de etalage, zichtbaar vanaf de openbare weg. Met de inkomsten worden vanuit CMO de volgende activiteiten betaald binnen en voor het totale heffingsgebied: evenementen, communicatie, promotie, projecten en organisatie.

Uitgangspunt:

Alle reclame-uitingen op, aan de gevel, op de etalageruit of in de etalage, zichtbaar vanaf de openbare weg zijn belastbaar.


De Evaluatie reclamebelasting is beschikbaar via deze link.

Nieuwsbrief september 2014

In de Uitvoeringsovereenkomst Reclamebelasting tussen de gemeente Oss en het CMO werd afgesproken dat het CMO in 2014 een evaluatie zou (doen) verrichten naar haar functioneren.

Met een gewillig oor voor de actiegroep tegen de reclameheffing en tegen het CMO kwam het CMO met de gemeente Oss tot de volgende afspraken en aanpak:

Op de uitvoerige enquete, uitgevoerd door Seinpost Adviesbureau, kwam een goede respons van bijna 60%.

Op woensdag 10 september 2014 presenteerde Seinpost Adviesbureau in de Raadszaal van de gemeente Oss de resultaten van haar opdracht. Voor deze avond waren alle centrumondernemers schriftelijk uitgenodigd als ook de gemeenteraadsleden. De avond werd bijgewoond door 24 ondernemers en de besturen van CMO en COO. De meeste politieke partijen waren aanwezig met een of meerdere raadsleden evenals wethouder EZ Jan van Loon.

Ook voor het CMO was deze avond spannend en wel om de volgende redenen:

John Bardoel van Seinpost Adviesbureau presenteerde de avond. Allereerst werden de achtergronden, aanpak en proces geschetst. Daarna volgde de resultaten van het onderzoek waarbij hij inging op de elementen van het onderzoek (deskresearch, rondetafelgesprekken, enquête resultaten, benchmark). Tot slot volgden de conclusies en aanbevelingen.

Huiswerk voor het CMO, maar ook de “geruststelling” dat het aantal centrumondernemers tegen de reclamebelasting uitkomt tussen 30 en 50.

In de komende weken zal het CMO het definitieve rapport ontvangen. Daarna zal het bestuur zich buigen over de inhoud. Het is de bedoeling begin oktober 2014 het rapport voor de centrumondernemers beschikbaar te hebben op deze website.

De volgende stap in het proces wordt de jaarlijkse Ondernemersavond in november 2014. Het CMO wil dan samen met de centrumondernemers ingaan op de aanbevelingen uit het rapport als voorbereiding op het samenstellen van het Jaarplan 2015.


Reactie CMO op Evaluatie reclamebelasting door Seinpost

De onafhankelijke rapportage door Seinpost Adviesbureau B.V. geeft een goed beeld hoe de voorafgaande jaren zijn verlopen en hoe het er nu voor staat met het CMO. Na bestudering door het bestuur van het CMO zijn wij tot de conclusie gekomen dat deze rapportage zeker geen negatief gevoel geeft over haar reilen en zeilen. Het CMO voelt zich gesterkt in de uitkomsten van het onderzoek. We zijn op de goede weg maar er is zeker nog ruimte voor verbetering.

Erg blij is het bestuur met een van de uitkomsten van de enquête, namelijk dat van de 168 respondenten er slechts 28 ondernemers zijn die zich expliciet tegen de reclameheffing hebben uitgesproken, dit in tegenstelling tot de eerder door derden genoemde 210! Dit zijn er 28 teveel, maar hieruit blijk wel dat er gelukkig een groot draagvlak is voor een collectieve heffing.

Natuurlijk gaan wij als bestuur graag en met goede moed aan de slag om de aanbevelingen verder uit te werken en met concrete maatregelen komen om de diverse kritiekpunten te verbeteren. Voor meerdere punten van aanbeveling zijn al acties in gang gezet. Denk hierbij aan de te verbeteren communicatie, controle van onze administratie door een accountant en het trachten op te richten van meer werkgroepen. Daarnaast heeft natuurlijk de door de gemeente Oss en het CMO opgerichte Taskforce Centrum Oss met intensief betrokken centrumondernemers een extra impuls gegeven en zullen met deze belangrijke ontwikkeling diverse aanbevelingen worden opgevolgd en ingevuld.

Ook is de gemeente Oss bereid om samen met het CMO de grondslag voor de reclameheffing te onderzoeken en te bekijken of er misschien een andere vorm van heffing mogelijk is die meer recht doet aan de omvang en ligging van de onderneming.

Een erg belangrijke conclusie uit het onderzoek is ook dat het CMO nog erg vaak eenrichtingsverkeer is of zoals het rapport concludeert: te veel zenden, te weinig echt in gesprek. Dit trekken wij ons als bestuur natuurlijk aan en we gaan ons dan ook zeker beraden hoe we deze communicatie kunnen verbeteren. Echter voor u als ondernemer ligt hier ook een niet te verwaarlozen taak. Het CMO is er voor u, maar heeft ook u dringend nodig. Zonder uw feedback, ideeën, hulp, commentaar maar ook kritiek kunnen wij dit eenrichtingsverkeer nooit alleen opheffen.

Op de jaarlijkse Ondernemersavond, op 17 november 2014 in De Ontmoeting, willen we dan als vervolgstap ook graag samen met u als centrumondernemer ingaan op de aanbevelingen uit het rapport zodat wij deze mee kunnen nemen als voorbereiding op het samenstellen van het jaarplan 2015.

Bestuur Centrummanagement Oss

Agenda

Complete agenda

/panden