Over Centrummanagement Oss

ORGANISATIE

Het CMO staat, als belangenorganisatie voor ruim 250 centrumondernemers, voor de belangrijke opgave om, samen met gemeente en andere partners, vorm te geven aan ontwikkelingen om het centrum van Oss een bruisende huiskamer te maken van een gemeente van ruim 90.000 inwoners die op vele terreinen veel te bieden heeft. Een goed functionerend centrum is van groot belang voor aantrekkelijk wonen, het behouden of aantrekken van nieuwe ondernemers en het imago van gemeente Oss.

 

Samen met ondernemers, gemeente Oss en vastgoedeigenaren gericht werken aan een sterker stadshart is de opdracht. Onze missie is: het versterken van het economisch functioneren van het stadscentrum van Oss en het verbeteren van het vestigings- en verblijfsklimaat.

 

Alle inspanningen vanuit de missie zijn gericht op een toename van de bestedingen van consumenten bij centrumondernemers, zowel in de fysieke winkels als online, in de horeca en bij de dienstverleners. Andere doelenstellingen binnen de missie zijn toenames van bezoekduur en bezoekfrequentie en het behoud van werkgelegenheid.

 

Om doelgericht te werken, is het meten van de effecten van de inzet aan de ontwikkeling van een aantal sleutelindicatoren belangrijk. Dit inzicht in de effecten is nodig om het draagvlak onder de ondernemers en vastgoedeigenaren te waarborgen en te versterken.

 

De sleutelindicatoren voor het CMO zijn:

 • verbeteren van het economisch functioneren

 • verhogen van de waardering door consumenten

 • een positief imago voor het stadshart van Oss

 • versterken van de samenwerking

 • vergroten onderscheid met lokaal en vernieuwend ondernemerschap


WERKGEBIED

Bij de afbakening van het werkgebied van het CMO gaat het niet alleen om het zogenaamde kernwinkelgebied, maar ook om de randen van het centrum. De aantrekkingskracht van het centrum wordt immers niet alleen bepaald door de landelijke ketens in het zogenaamde A1 gebied, maar ook door de horeca, de publiekstrekkende culturele functies en de winkels in de aanloopstraten.

 

Het gebied wordt aan de noordkant begrensd door de Singel 40-45, aan de zuidkant door de spoorlijn, aan de westkant door de Smalstraat en aan de Ooskant door de Teugenaarstraat.


WERKWIJZE

Het CMO heeft een 7-koppig bestuur. Het bestuur bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en leden die de centrumondernemers vertegenwoordigen, ondermeer vanuit de winkeliersvereniging Centrum Ondernemers Oss (COO) en Koninklijke Horeca Nederland afdeling Oss.

De bestuurssamenstelling is:

 • Jan van Loon  - voorzitter

 • Jan ter Horst - penningmeester

 • Wouter Wehberg - secretaris

 • Koos Jordaans - bestuurslid

 • Frank Erren - bestuurslid

 • Joris Welten - bestuurslid

 • Denise Trum - bestuurslid


Het bestuur van het CMO is verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten en activiteiten van de ondernemers. Zij werkt op basis van een jaarplan en legt verantwoording af via een jaarverslag en een jaarrekening. Het bestuur van het CMO komt tweemaal per maand bij elkaar. De voorzitter van het CMO vertegenwoordigt het CMO in de regiegroep van de Taskforce Stadshart Oss. De vergaderingen en werkzaamheden van het bestuur, de centrummanager en de evenementencoördinator vinden plaats vanuit de 'Werkplaats Stadshart Oss' aan de Goudmijnhof 26a in Oss.

 

Met de gemeente Oss is er structureel overleg over beleid, openbare ruimte, horeca, centrummarkt, evenementen en veiligheid. Daarnaast zit het CMO, als afgevaardigde van de centrumondernemers, al dan niet aangevuld met ondernemers, in toenemende mate als partner aan tafel bij de gemeente Oss bij klankbordgroepen en evaluatie- en actualisatie vraagstukken op wetgeving, regels en verordeningen.

 

Het bestuur stuurt een centrummanager aan. De centrummanager neemt deel aan bestuursvergaderingen, werkgroepen en adviseert over beleidszaken. Hij coördineert de werkzaamheden van de werkgroepen. Hij rapporteert hierover aan het bestuur en bewaakt met hen de voortgang. Daarnaast speelt de centrummanager een actieve rol binnen de diverse projecten. Hij initieert ideeën voor activiteiten en evenementen en is het eerste aanspreekpunt van en naar (potentiële) centrumondernemers. Hij verzamelt data en rapporteert over trends. Samen met ambtenaren van de gemeente Oss zal de centrummanager ook in 2022 weer naar potentiële ondernemers op zoek gaan.

 

Een aantal jaren geleden werd door de gemeente Oss, via de Taskforce Stadhart Oss, voor bepaalde tijd een evenementencoördinator aangesteld. De evenementencoördinator speelt sinds die tijd een goede maar ook belangrijke rol in het afstemmen van evenementen, de coördinatie van vergunningaanvragen, het bewaken van de veiligheid en in de uitwerking van nieuwe evenementen. In 2022 wordt de functie van de evenementencoördinator gecontinueerd vanuit de Taskforce Stadshart Oss en het CMO omdat veiligheid, afstemming, coördinatie en begeleiding van een toenemend aantal evenementen dit noodzakelijk maakt. De aanstelling, de betrokkenheid en ook het grote enthousiasme van de huidige evenementencoördinator is door partijen niet onopgemerkt gebleven en heeft het effect van een magneet opgeleverd. De toename van evenementen komt onder meer vanuit verenigingen, organisatiebureaus, culturele instellingen, goede doelen en onderwijs. Het stadscentrum wordt door deze partijen als een steeds belangrijker podium gezien. Het CMO juicht deze ontwikkelingen van harte toe en stimuleert deze ook in het kader van een multifunctionele binnenstad.


Jaarplan wordt door het CMO jaarlijks opgesteld. Het jaarplan geeft aan waar in dat dit jaar, en daar waar mogelijk de volgende jaren, de accenten liggen bij het streven het centrum van Oss naar een hoger niveau te tillen en zodoende ook de aantrekkingskracht te vergroten voor de lokale consument, de regionale consument en de toeristische bezoeker. 


Bij het jaarplan wordt ook een begroting opgesteld.


Jaarverslag wordt door het CMO jaarlijks gemaakt van de uitgevoerde activiteiten in het jaar daarvoor. Het jaarverslag 2021 is te downloaden via deze link. 


Jaarrekening wordt tegen het einde van elk jaar voor het voorliggende jaar van dat jaar gepubliceerd. De jaarrekening 2021 is op te vragen via info@centrummanagementoss.nl


Statuten heeft de stichting bij haar oprichting in 2008 laten opstellen. Op basis van de actualisatie van een aantal zaken werden ook de statuten van aangepast. De statuten CMO 2016 werden vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 26 mei 2016. De nieuwe statuten CMO 2016 zijn te downloaden via deze link.