Ondersteuning evenementen

Criteria ondersteuning evenementen door CMO

Inleiding

Het CMO organiseert jaarlijks een aantal evenementen via haar ondernemers of commissies zoals de Koningsmarkt, Muziekboulevard, Halloween, Sinterklaasintocht en Pietenspektakel. Vanuit ondernemers komen mooie samenwerkingsinitiatieven tot stand zoals de Muziekboulevard, Bokbierfestival en straatevenementen in de Walstraat en Kerkstraat. Op verzoek van het CMO worden door derden evenementen georganiseerd zoals Living Statues Festival, Food Festival Oss en Oss Fashion Weekend. Een toenemend aantal organisaties willen evenementen organiseren in het centrum en zij doen hierbij vaak een beroep op financiële ondersteuning van het CMO. Voorbeelden zijn Korenfestival, Maasdijk en City Run Oss.  Daarnaast stimuleert en ondersteunt het CMO collectieve evenementen in de (aanloop) straten. Het CMO hoopt in deze laatste categorie te kunnen rekenen op een toenemend aantal verzoeken vanuit de straten omdat een grotere spreiding van evenement door het centrum gewenst is.

Financiën

Omdat evenementen bijdragen aan een levendig en aantrekkelijk centrum wordt door het CMO inmiddels hiervoor een structureel bedrag opgenomen voor de organisatie, ondersteuning, coördinatie en communicatie. Bij een aantal evenementen is er sprake van inkomsten uit bijdragen van deelnemers en/of subsidies van de gemeente Oss.

Onderscheid evenementen

Zoals in de inleiding is aangegeven onderscheiden we bij evenementen in het centrum de volgende organiserende partijen:

 • CMO: met inzet van commissies of organisatiebureaus
 • Centrumondernemers: collectief, per branche of per straat
 • Derden: verenigingen, besturen, vrijwilligers en/of organisatiebureaus namens verenigingen, besturen of initiatieven/goede doelen
 • Gemeente Oss: kermis

De criteria voor ondersteuning van evenementen door het CMO zijn opgesteld voor de categorieën 2. en 3.

Categorie 2.

2a. Subsidie collectief

Doelstelling is het aantrekken van bezoekers naar diverse locaties verspreidt door het gehele centrum, specifiek tijdens zaterdagen, open zondagen en dagen tijdens vakantieperioden.

2b. Subsidie per branche

Doelstelling is het periodiek aantrekken van bezoekers in specifieke branches naar diverse locaties verspreidt door het gehele centrum, specifiek tijdens zaterdagen en open zondagen.

2c. Subsidie per straat

Doelstelling is de promotie van de straat/straten gedurende een bepaalde periode in het jaar met het doel om bezoekers naar deze specifieke locaties te trekken.

Criteria categorieën 2a. - 2b. - 2c.

 • Het evenement moet ondersteunt worden door meerdere van de in de betreffende straat aanwezige ondernemers
 • Het evenement vindt niet gelijktijdig plaats tijdens een collectief centrumevenement tijdens weekenden/open zondagen en/of een afgeleide hiervan
 • De bijdrage aan een evenement wordt door het bestuur van het CMO vastgesteld en zal mede afhangen van hoogte van cofinanciering
 • Mediakosten, waaronder de kosten van Social Media, zijn uitgesloten voor de bijdrage
 • Voor de promotie van het evenement zal ook gebruik worden gemaakt van het platform ‘Jetrefthetinoss’
 • Een gespecificeerde begroting, inclusief een toelichting van het evenement, moet met de aanvraag voorafgaande aan het evenement worden ingediend
 • Uiterlijk twee maanden na het evenement dient een verslag, inclusief financiën, te worden aangeleverd
 • Een eerder verstrekte bijdrage betekent niet automatisch een vervolgsubsidie voor het evenement
 • De doorlooptijd voor de behandeling van verzoeken bedraagt minimaal één maand

Catergorie 3.

Derden

Doelstelling is het verhogen van de aantrekkelijkheid en het imago van het centrum en het aantrekken van bezoekers naar diverse locaties verspreidt door het gehele centrum, specifiek tijdens zaterdagen en open zondagen.

Criteria categorie derden

 • Het evenement vindt niet gelijktijdig plaats tijdens een ander reeds gepland of periodiek terugkerend evenement in het centrum
 • Het evenement is onderscheidend van andere evenementen in het centrum
 • Een gespecificeerde begroting met toelichting en details van cofinanciering van het evenement moeten met de aanvraag worden ingediend
 • Indienen van aanvragen dient jaarlijks uiterlijk voor 1 oktober plaats te vinden, ook voor jaarlijks terugkerende evenementen
 • De doorlooptijd voor de behandeling van aanvragen bedraagt twee maanden
 • Uiterlijk twee maanden na het evenement dient een uitvoerig verslag inclusief een financiële verantwoording te worden aangeleverd
 • Uitbetaling van de subsidie vindt plaats door middel van facturatie na het overleggen van een verstrekte evenementenvergunning van de gemeente Oss
 • Een eerdere verstrekte subsidie betekent niet automatisch een vervolgsubsidie voor het evenement
 • Bij geconstateerde overtredingen met betrekking tot de door de gemeente Oss verleende evenementenvergunning door deze instantie of bij geconstateerde ernstige overlast voor centrumondernemers en bewoners kan de verstrekte subsidie worden teruggevorderd
 • Voor de promotie van het evenement wordt zoveel mogelijk het logo ‘Jetrefthetinoss’ worden meegenomen
 • De organisatie van het evenement zal doormiddel van een (pers) bericht tijdig informatie over het evenement aan het CMO en het platform ‘Jetrefthetinoss’ sturen
 • Bovenstaande criteria worden opgenomen in een overeenkomst tussen de organisatie van het evenement en het CMO
 • Ondertekening van de overeenkomst is uitsluitend mogelijk door daar toe gemachtigde personen

Met deze aangepaste criteria vervallen eerdere afspraken.

December 2023