Visitekaartje

Centrummanagement Oss

Het Centrummanagement Oss (CMO) zet zich, als onafhankelijke organisatie, in om samen met de belangenorganisaties in het centrum van Oss de aantrekkelijkheid en aantrekkingskracht te vergroten.

Missie - bestuur - koers - jaarplan - jaarverslag - statuten

Nieuw: CMO koersdocument 3.0

Met de snelle veranderingen in de detailhandel, het consumentengedrag en het sterker wordende krachtveld online en in de fysieke regio, neemt de complexiteit van de opgaven voor het centrum van Oss toe.

Vanuit de gemeente Oss is een koersdocument Stadshart Oss opgesteld om het centrum aantrekkelijk, levendig en toekomstbestendig te houden. Het doel van dit koersdocument is een heldere richting uit te zetten voor het centrum van Oss om duidelijkheid en vertrouwen te bieden aan investeerders, ondernemers, eigenaren en bewoners.

De bovenstaande ontwikkelingen en de uitdagingen waar het centrum van Oss voor staat vormden aanleiding voor het Centrummanagement Oss om een koers voor de komende jaren vast te stellen:

Het Koersdocument 3.0 is te downloaden via deze link.


Missie van het CMO is het versterken van het economisch functioneren van het stadscentrum van Oss en het verbeteren van het vestigings- en verblijfsklimaat. Een belangrijk onderdeel binnen de mix van instrumenten om de missie te realiseren vormen evenementen. Alle inspanningen vanuit de missie moeten gericht zijn op een toename van de bestedingen van consumenten bij centrumondernemers.

Bij de afbakening van het werkgebied van het CMO gaat het niet alleen om het zogenaamde kernwinkelgebied, maar ook om de randen van het centrum. De aantrekkingskracht van het centrum wordt immers niet alleen bepaald door de landelijke ketens in het zogenaamde A1 gebied, maar ook door de horeca, de publiekstrekkende culturele functies en de winkels in de aanloopstraten.

Het gebied wordt aan de noordkant begrensd door de Singel 40-45, aan de zuidkant door de spoorlijn, aan de westkant door de Smalstraat en aan de Ooskant door de Teugenaarstraat.


Bestuur van het CMO is als volgt samengesteld:

  • Jan van Loon - voorzitter
  • Wouter Wehberg- secretaris
  • Ton de Vet - penningmeester
  • Stephan Damen - bestuurslid
  • Jan ter Horst - bestuurslid
  • Koos Jordaans - bestuurslid

Jaarplan wordt door het CMO jaarlijks opgesteld. Het jaarplan geeft aan waar in dat dit jaar, en daar waar mogelijk de volgende jaren, de accenten liggen bij het streven het centrum van Oss naar een hoger niveau te tillen en zodoende ook de aantrekkingskracht te vergroten voor de lokale consument, de regionale consument en de toeristische bezoeker. 


Bij het jaarplan wordt ook een begroting opgesteld.


Jaarverslag wordt door het CMO jaarlijks gemaakt van de uitgevoerde activiteiten in het jaar daarvoor. Het jaarverslag 2017 is te downloaden via deze link. 


Jaarrekening wordt tegen het einde van elk jaar voor het voorliggende jaar van dat jaar gepubliceerd. De jaarrekening 2017 is op te vragen via info@centrummanagementoss.nl


Statuten heeft de stichting bij haar oprichting in 2008 laten opstellen. Op basis van de actualisatie van een aantal zaken werden ook de statuten van aangepast. De statuten CMO 2016 werden vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 26 mei 2016. De nieuwe statuten CMO 2016 zijn te downloaden via deze link.

Agenda

/panden