Taskforce Centrum Oss

Bruisend Stadshart

Op 15 december 2016 lag de “Koers Stadshart Oss” ter vaststelling voor in de Raad. Daarin staat hoe wij om willen gaan met het centrum van Oss. Een groot aantal initiatieven die passen in de Koers is al gestart. Samen met het Centrummanagement Oss werken we al 2 jaar aan grote en kleine impulsen die het stadshart laten bruisen. Sinds een half jaar werken we samen met de werkplaats stadshart Oss aan “het centrum als bedrijf”.
 
Dit boekje geeft een goede indruk van tal van uitgevoerde projecten en activiteiten en hetgeen binnenkort staat te gebeuren. We onderscheiden daarbij de volgende thema’s:
Kwaliteit en uitstraling - Identiteit - Evenementen -  Kennis en de ondernemer - Parkeren en bereikbaarheid. Klik op de afbeelding voor de inhoud.
 
 

ACHTERGRONDINFORMATIE

In het bruisende en compacte centrum van Oss is van alles te beleven en te zien. Voor de bezoeker zijn er winkels, culturele activiteiten, horeca en evenementen zoals Fantastival, Living Statues, Zandsculpturenfestival Brabant, de kermis, MuzeMisse en Winterland Oss. Juist het samenspel van deze functies en de afwisseling zorgen voor een aantrekkelijk centrum. U krijgt een goede indruk van het centrum door bijvoorbeeld een wandeling te maken aan de hand van het boekje 'Schuumwinkelkes'. Je wandelt dan langs bijzondere winkels in het centrum.

Taskforce Centrum

Sinds 2013 werken de gemeente en Centrummanagement Oss intensief samen aan het bevorderen van het centrumbezoek. De Taskforce is begonnen met het onderzoeken van de unieke kwaliteiten van de ondernemers. Centrumondernemers omschrijven het DNA van Oss met de volgende begrippen: Lef, Eigenwijs, Vertrouwd, Persoonlijk, Veerkrachtig en Herkenbaar.

Projecten Taskforce

 • t Gengske in oude glorie hersteld
 • Verlichting in de bomen op het Walplein en de Heuvel en bij diverse entrees
 • Stimuleringsregeling gevelproject centrum; een financiele bijdrage voor het verbeteren van de gevel
 • Het Osse verhaal in de etalage waarbij steeds in vijf etalages filmmakers op eigen wijze het verhaal van Oss vertellen
 • Vernieuwend ondernemerschap met minder regels voor ondernemers
 • Project BOEF; waarbij we kansen bieden voor een nieuwe invulling van het Sheddakencomplex
 • Stadshart Oss; het ondersteunen en coachen van ondernemers en het promoten van het centrum.

Contact: taskforce@oss.nl


 

https://www.oss.nl/gemeente/bedrijven/centrum_oss-2.htm


STRUCTUUR TASKFORCE CENTRUM  

Inleiding

Vanuit de gemeente Oss werd in oktober 2013 beschreven dat het centrum wel een flinke impuls kan gebruiken. Binnen de gemeente werd daarom een Taskforce Centrum Oss ingesteld. De bedoeling was extra aandacht te krijgen voor het stadscentrum, dat leidt tot meer bezoekers in het centrum die daar ook langer verblijven in een tijd dat grote veranderingen en hiermee kansen voor een stadscentrum zich aandienen. Hierop moeten worden geanticipeerd en worden ingespeeld.

Eind 2013 waren de voorbereidingen getroffen voor het inrichten van vier kennisgroepen en was een symposium voor centrumondernemers in het voorjaar van 2014 in voorbereiding.       

Kennistafel DNA/ toekomst van het centrum

Deze kennistafel houdt zich bezig met het in kaart brengen van de sterke én zwakke kanten van het centrum: Wie is die Osse ondernemer, wat zijn de drijfveren , waarden, overtuigingen  en persoonlijkheid?  Daarnaast is de consument essentieel voor de toekomst van het centrum. Wat zijn hun wensen? Om een goede visie te krijgen op de toekomst moet je ook je verleden kennen. We hebben veel onderzoek verricht in het stadsarchief, consumentenonderzoeken gelezen en onderzoeksmateriaal wat voorhanden was over Oss. Daaruit zijn zes kernwaarden voor de Osse ondernemer gekomen:

 • Lef
 • Vertrouwd
 • Persoonlijk
 • Eigen wijs
 • Veerkracht
 • Herkenbaar

Nu moeten we aan de slag met de volgende vragen:

 • Wat is de visie: hoe zien we de toekomst , het beeld van het Osse centrum hoe jullie dat graag zouden willen zien vanuit  de osse  identiteit?
 • Waar zijn we heel erg goed in: wat zijn jou kwaliteiten, talenten en capaciteiten die JIJ in kan zetten voor het centrum van de toekomst?

Van hieruit komt een duidelijke missie: hoe gaan we met het centrum van Oss het verschil maken, het verschil waarin we (h)erkend worden en een unieke positionering verwerven. Onderwerpen die hierbij  verder moeten worden uitgewerkt zijn o.a.:

 • branchering,
 • events
 • marketing/communicatie centrum Oss
 • ontwikkeling locatie De Wal/TBL-terrein
 • beleving stadcentrum
 • meer bezoekers voor het centrum Oss
 • toename omzet centrum Oss
 • overdracht bestaande bedrijven van oud op jong
 • bevordering jong ondernemerschap in het centrum
 • openbaar gebied centrum incl. voorzieningen
 • extra publiekstrekker voor centrum Oss
 • centrum versus markt nieuwe stijl voor Oss

Deze stappen gaan we samen met de centrumondernemers uitwerken. We moeten het centrum van Oss gaan zien als een bedrijf , een concept. En jij bent daar als ondernemer deel van het team.  Een mooie winkel maakt nog geen goed centrum. De kennistafel DNA zorgt ervoor dat de structuren helder worden.  Van daaruit gaan we verder werken in werkgroepjes die in de praktijk gaan brengen wat we bedacht hebben. Positiviteit, transparantie en samenwerking zijn daarbij de sleutelwoorden. Zij die blijven beweren dat het niet kan moeten plaats maken voor degenen die het gewoon DOEN.

Kennistafel Vastgoed en Openbare ruimte

Het doel van de kennistafel Vastgoed/Openbare ruimte is meer beleving in het centrum te brengen door verbetering van gevels, verbetering van openbare ruimte, het wegwerken van leegstand, wonen boven winkels te stimuleren en nieuwe vastgoedontwikkelingen vorm te geven. Oss moet het winkelhart van de regio zijn.

Aanpak

We kiezen voor een persoonlijke benadering van vastgoedeigenaren en huurders. Er zijn al gesprekken geweest met pandeigenaren van ’t Gengske, Peperstraat en Kruisstraat.

Gevelverbeteringplan

Terug naar het authentieke, origineel blijven, en gebruik maken van pure materialen. We hoeven niet terug naar het verleden, kan ook bij moderne architectuur. We gaan samen met gemeente, pandeigenaren en huurders aan de slag om het gevelplan te actualiseren.

Wonen boven winkels

Vooral de doelgroep starters wil graag in de stad wonen. Jongeren willen graag huren. Echter,  de eigenaren van panden moeten daar wel wat voor doen: renoveren van de bovenverdieping(en), een extra toegangsdeur in de voorgevel etc. Dus ook hier kiezen we weer voor de persoonlijke bandering: we gaan met de pandeigenaren in gesprek.

Cultuur

Haal culturele instellingen zoals een bibliotheek naar het centrum. Dat zorgt voor levendigheid, beleving en een continu stroom van bezoekers.

Lopende projecten

 • Opwaardering ’t Gengske. De opknapbeurt heeft 3 nieuwe huurders opgeleverd.
 • Overleg eigenaren- huurders-gemeente Oss over gevelverbetering en openbare ruimte Peperstraat.
 • Winkel hoek Molenstraat – Houtstraat: gevelrenovatie en 3 extra wooneenheden boven winkel.
 • Pand Halfords, gevelrenovatie. Het pand heeft al een bestaande aparte opgang.
 • Opwaardering entree De Schakel (eigen initiatief eigenaar)
 • Aanloopstraat Kruisstraat
 • V&D gebouw: gevel wordt opgeknapt.
 • Herontwikkeling locatie De Wal – TBL terrein
 • Zaagtanddaken: presentatie definitieve herbestemming
 • ANWB winkel komt terug naar centrum
 • Monsterstraat (gedeeltelijk) overleg realisatie wooneenheden.
 • Overleg eigenaren Kruisstraat (tot hoek Boterstraat)

Kennistafel Communicatie

De kennistafel Communicatie is tot op dit moment vooral ondersteunend geweest aan de andere kennistafels, met name de DNA groep. In de eerste bijeenkomst die de werkgroep Communicatie heeft gehad, is het volgende over haar opdracht  en rol geformuleerd:

 • De werkgroep Communicatie gaat de communicatie tussen de verschillende kennistafels en de regiegroep organiseren, zodat men van elkaar weet wat men doet en er ook daadwerkelijk regie en synergie kan komen;
 • De werkgroep Communicatie organiseert (mede) de betrokkenheid van de Osse centrumondernemers bij het proces en de activiteiten;
 • De werkgroep Communicatie is (straks) verantwoordelijk voor de communicatie naar het brede (Osse) publiek over de ontwikkelingen en verworvenheden van het Osse centrum;
 • De werkgroep Communicatie is geen aparte kennistafel maar is ondersteunend aan de activiteiten van de kennistafels en de regiegroep.

Voor de uitvoering is de gedachte van een communicatie lab ontwikkeld. Hierin gaan starters (Startersbeurs) en studenten uitvoering geven aan de communicatieactiviteiten onder begeleiding van professionals. We maken in de uitvoering zo veel mogelijk gebruik van bestaande infrastructuren (COO, Dat is Oss) en gaan niet onnodig nieuwe (lees: dure) zaken ontwikkelen.

Kennistafel Evenementen

De doelstelling van deze kennistafel is: de aantrekkingskracht van het centrum vergroten. Dus doelgroep bereiken en vasthouden. Meer bezoekers voor het centrum, die daar ook langer blijven.

Daarnaast willen we graag dat evenementen (waar nodig) zelfdragend kunnen worden (in financiële zin).

Hoe willen we deze doelstellingen verwezenlijken.

 • De kennistafel dna zal eerst vast moeten stellen hoe we het centrum van oss willen gaan profileren. Dit zal als kapstok moeten gaan fungeren voor de bestaande en nieuwe evenementen
 • Een kalender formeren waar een 6 tot 8 tal grote evenementen de boventoon gaan voeren
 • Financieel / sponsorplan opzetten voor het gehele centrum. Deze koppelen aan het CMO..
 • PR:  vermarkten van alles wat er georganiseerd wordt i.s.m. KT communicatie en DNA
 • Werkgroepen gaan formeren die bovenstaande zaken uit gaan werken en handen en voeten bieden voor bestaande evenementen.